Aktuální informace

Potvrzování o prodělání Covid infekce pro  mš a školy


Vážení rodiče

věnujte pozornost tomuto textu, který upravuje pravidelné testování ve školách od 12. dubna 2021. Naše odborná pediatrická společnosti připravuje v těchto dnech vzor potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, které by mělo obsahovat datum prvního pozitivního POC antigenního testu (u nemocného jedince) nebo RT-PCR testu, od kterého neuplynulo více než 90 dní.

Potvrzení pozitivity SARS CoV2 mohou doložit zprávou z laboratoře, rozhodnutím HS o nařízení izolace či případně potvrzením od registrujícího PLDD.

Osobní přítomnost v dané škole se umožňuje také dítěti, žákovi nebo studentovi bez potřeby provádění preventivních testů, pokud doloží, že:

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Dále je podstatné:

  1. V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
  2. PLDD je v případě, že je informován o pozitivním výsledku preventivního testu povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Jak postupovat v případě setkání s nákazou Covid 19 (nařízení MZ ČR z 1.3.2021: 1. Jako POTENCIÁLNĚ NAKAŽENÍ se z hlediska hygieny stanou osoby, která se setkaly buď s člověkem mající projevy koronavirové infekce, nebo s člověkem, který má pozitivní PCR test provedený v posledních dnech. Je jedno, jestli ke kontaktu došlo v mateřské škole, na pracovišti, nebo v rodině.


 Potenciálně nakažení jsou povinni neprodleně o této skutečnosti informovat svého praktického lékaře (v případě dětí pediatra). Možné je to buď telefonicky, nebo mailem - v našem případě na L.Hanousek@wo.cz. Je třeba uvést jméno a příjmení potenciálně nakaženého, jeho adresu, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt na mobil a datum kontaktu.


1. Potenciálně nakažení jsou povinni podrobit se čtrnáctidenní karanténě a koronavirovému PCR testu.

Lékař zadá jméno a ostatní údaje potencionálně nakaženého prostřednictvím internetu do celostátní evidence nakažených, čímž umožní nakaženému bezplatně absolvovat test na COVID 19.

Potencionálně nakažený se nahlásí do nejbližšího covidového centra (v případě dětí a dospělých z okresu Hradec Králové je to Fakultní nemocnice v HK). Provede to také pomocí internetu - na webových stránkách nemocnice. Na test se však může potencionálně nakažený dostavit nejdříve 5. až 7. den od kontaktu, aby byl test právoplatný. PCR test výtěrem z nosohltanu (přes nos) není příliš bolestivý, obzvláště u dětí je prováděn velmi ohleduplně.

Výsledek testu obdrží testovaný následující den po testu. Výsledek opět sdělí svému lékaři buď telefonicky, nebo mailem. Sdělí mu i případné obtíže, která má, aby mohl lékař rozhodnout o dalším postupu.


2. NEGATIVNĚ TESTOVANÍjsou ti, kterým test vyšel negativně a současně nemají projevy nákazy Covidem 19. Pokračují v karanténě v celkové délce 14 dnů. Za negativně testovaného se také pokládá člověk, u které byl proveden antigenní test na COVID 19 a současně ani nemá žádné příznaky koronavirové infekce.


3. POZITIVNĚ TESTOVANÍ : jsou to osoby s pozitivním výsledkem PCR testu na COVID-19. Také u nich platí karanténa 14 dnů, ale všechny jejich další kontakty musí na test. Z této povinnosti testu a karantény jsou zpravidla vyjmuty osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid 19 a doba od jejich posledního testu není delší než 90 dnů. Na test také nemusí kontakty, které mají certifikát MZ o provedeném očkování proti Covid 19


UKONČENÍ KARANTÉNY:

 

a) u osob negativně testovaných končí karanténa po 14 dnech od testu, pokud osoba nemá příznaky COVID-19. Nový test na COVID 19 se neprovádí.

Pokud se příznaky Covid 19 během karantény objeví, musí osoba informovat svého lékaře. Ten rozhodne o dalším PCR testu.

b) u osob pozitivně testovaných trvá karanténa také 14 dnů. Pokud se během karantény objeví příznaky nemoci Covid 19, čeká se do jejich ústupu. Po ústupu obtíží se počkají 3 dny a karanténa se ukončí. Stále ale platí, že nejkratší doba karantény je 14 dnů.Na podzim a v zimě 2020/21 je nutné objednat se před vyšetřením v ordinaci telefonicky , platí to i pro kojeneckou poradnu ( Pouze potvrzování formulářů o zdravotní způsobilosti a 0ČR je bez nutnosti objednání - viz "Ordinační doba").

Prosím, k vyšetření noste "identifikační kartičky pojištěnce" vašeho dítěte". Budete je potřebovat v našem novém registračním zařízení v čekárně, pomocí kterého se snažíme, aby vaše doba čekání byla co nejkratší. Děkujeme. 

Od jara 2020, kdy bylo v souvislosti s nemocí Covid 19 nutné telefonické objednání před vyšetřením v ordinaci, ubylo běžných, někdy i zbytečných návštěv v ordinaci.  Mnoho rodičů si je schopno poradit si s prvními příznaky nemocí doma. Je to dobře, můžeme se tak více věnovat vážnějším případům.

Stále však v ordinaci i při telefonických konzultacích vidím, že v mnoha případech v rodinách přetrvávají nesprávné mýty v přístupu k příznakům nemocí a kdyby rodiče uměli příznaky lépe posoudit, jejich děti by se uzdravily dříve. To byl i důvod k tomu, proč jsem rady, které udělujeme rodičům v ordinaci, zpracoval v roce 2019 do knížky "Maminko, není mi dobře".

Nemusíte si knížku kupovat, byť je v běžné distribuční i internetové síti. Stačí, když si ji od někoho vypůjčíte. Najdete v ní však mnoho rad, s pomocí kterých si s nemocemi poradíte mnohdy i sami, aniž byste museli do ordinace či na LSPP.


Na knížce spolupracovalo 12 konzultantů a 3 recenzenti, vše renomovaní lékaři jak praktičtí, tak někteří přednostové z klinik FN.  Vydalo ji nakladatelství Vašut. Jsem velmi rád, že tak díky knížce můžeme rodičům poskytnout vodítko k tomu, jak přistoupit k příznakům nemocí v době, kdy není možno zajít ke svému praktickému dětskému lékaři. Věřím, že snad knížka bude pro rodiče užitečnou pomůckou. Na náš web postupně přidávám některé z článků v přiměřeném rozsahu (zatím zde máme léčbu horečky, některé poznámky k očkování, několik zajímavostí ke genetice, informace pro rodiče novorozenců a další).Můj názor na Covid 19 (říjen 2020)

    Pacienti i známí se mě ptají, co skutečně soudím o nemoci Covid 19. Pokusím se odpovědět tak stručně, jak to jen jde. 
    Otázku, jak je koronavirus nebezpečný, si kladu už několik měsíců sám. Faktem je, že současný Covid 19 postihuje jen málo děti, ty se ale mohou stát jeho přenašeči. Větší příznaky zpravidla děti nemívají. Natož plně rozvinutou nemoc. Děti mají trochu jiný imunitní systém, než dospělí a staří lidé, zmínil jsem se o tom ve své poslední zdravotnické knížce. 
    Děti jsou proti virům obecně odolnější, protože si protivirovou imunitu pěstují již od školkového věku tím, že se setkávají trvale a každodenně s ostatními dětmi (a děti mívají mnohem více nemocí horních dýchacích cest, než dospělí, kteří se potkávají např. v zaměstnání). Virusy nechávají dobré hladiny protilátek (viz typické dětské nemoci jako spalničky či zarděnky). Naopak děti chytají snadněji infekce bakteriální (Haemophillus, Branhamella atp.). Ty ale nejsou moc nebezpečné, projevují se nejčastěji obtížemi horních cest dýchacích - rýmou a kašlem. 
    Nejhůře snášejí Covid 19 lidé staří a zejména chronicky nemocní, nejvíce ti s nadváhou. Jejich plíce infekci neudýchají a lidé končí na JIP. Takže většina opatření je právě kvůli těmto chronicky nemocným pacientům. 
    Určitě souhlasím s rouškami, je to už několika sty léty ověřená ochrana před kapénkami plnými choroboplodných zárodků, které každý vydechuje (proto roušky chirurgů na operačních sálech). Rouška nás ani tolik nechrání proti nakažení (to dokáží jen kvalitní respirátory), ale snižuje zásadně možnost přenosu na ostatní. Bohužel je nutná ale i karanténa, která přenosu na ostatní také brání.  Nošení roušky je ale dobrou formou prevence přenosu koronaviru, pokud jsme nakažení (a bez příznaků, což je časté), na staré a nemocné.     Koronavirus se chová podobně jako virus chřipky. Prevence je tedy stejná jako u chřipky. S D vitamínem to není nic nového, už ve své knížce jeho obecnou důležitost zdůrazňuji. Na recept lze napsat Vigantol, ten se užívá 3 kp. denně, ale v lékárně lze koupit i řadu preparátů s D vitamínem získávaných především z mořských ryb. Na rozdíl od syntetických multivitamínových směsí, které nepokládám za užitečné, je D vitamín dobrý a s ústupem slunečního svitu bude stále důležitější. Existují i sirupy s velkou koncentrací rybího tuku (imunitně velmi zdatný), které jsou chuťově přijatelné. Ale teď po létě máme vitamínu D všichni dost, protože se syntetizuje především za pomoci slunečního záření. Velmi podrobně se zabývám opatřeními vedoucími ke zvyšování obranyschopnosti ve své knížce. Plně vše platí i pro infekci koronaviry. Já osobně se snažím přidat k vitamínu D ještě jablka a hrušky, tedy ovoce, které je z našich zeměpisných šířek. Z těch je C vitamín (navíc i z brambor) nejlépe vstřebatelný. Přidávám si občas i mandarinky a pomeranče, které mám rád a trochu mi připomínají Vánoce. Ty se už blíží a uvidíte, že během nich se i množství nemocných sníží. Tak je to vždy. Prostě se musíme snažit spolu s koronavirem na Zemi žít.
    Buďme k němu pokorní, je trochu nebezpečnější, než nastuzení, přiměřeně se chraňme a chraňme starší a chronicky nemocné a nesmějte se těm, kdo roušky nosí.  Ale děs není nutný. Vyvolává stres a ten zhoršuje, jak známo, imunitu... A tak se společně držme... a těšme se na ty Vánoce... 


A na závěr ještě stanovisko hlavní hygieničky,  k testování kontaktů. Zatím je platné pro září a říjen 2020:

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání, nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

Bod 4, uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.

Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty....

Poznámka 8.4.2021:

Osobně si myslím, že děti nebudou nějakým zásadním přenašečem koronaviru až začnou chodit do školy. Proto jsem byl i zastáncem jejich brzkého návratu do škol.  Nemám však tento předpoklad doložený žádnou studií, spíše postupuji analogicky k jiným infekcím. Přesto se musíme - alespoň do doby, než budou ve světě nějaké relevantnější názory na přenos Covidu 19,  smířit s testováním. O jeho frekvenci lze diskutovat, ale určitě se mu musíme podřídit. 

O očkování proti coronaviru platí plně to, co říkám a píši až asi dvacet let: U každého očkování záleží na tom, co má větší riziko. Zda očkování, nebo nemoc jako taková. Covid 19 je velmi zvláštní infekce, zrádnější, než jiné virózy, jakkoliv jsou epidemiologická opatření stejná, jako u chřipky. Očkování je u dospělých jedinců rozhodně důležitou cestou k oslabení infekce a zejména dobrou prevencí zahlcení jednotek intenzívní péče nemocnými.

O očkování u dětí se stále diskutuje. Celosvětově probíhají intenzívní studie, které mají posoudit právě to, co zvažujeme i my: Je-li očkování menším rizikem, než onemocnění samo. I když coronavirus postihuje méně děti, než dospělé, přesto se čas od času právě u dětí vyskytne tzv. polysytémový zánětlivý syndrom, které dítě ohrožuje na životě. Do doby, než by mělo dojít k případnému očkování dětí, budeme mít spoustu nových informací z mnoha zemí a budeme o věci diskutovat mnohem erudovaněji.

Přeji všem hezké jaro, jsem přesvědčen, že do léta se budou počty nemocných stále zmenšovat a riziko nemoci klesat. Opatrnost je ale na místě, protože na podzim opět dojde k další vlně nemoci. Nebude ale už tak vážná, protože mnoho dospělých bude v té době očkovaných.

Starší informace: 

14. července 2017 jsem přidal do galerie "O dětských nemocech" ještě článek "Něco genetického na odlehčení", který je spíš pro zábavu, než odborným textem. Čtyřicet let sleduji jisté genetické souvislosti, ať již ve vlastnostech dětí a jejich rodičů a prarodičů, tak souvislosti v tom, kdy se rodičům narodí chlapeček či holčička. Berte, prosím, tento text opravdu jako čtení pro chvíle volna, velmi jsem vážil jeho zveřejnění, protože se zcela odlišuje od textů popisujících jinak seriozně a zcela vážně příznaky dětských nemocí a jejich léčbu. Možná budu muset text časem vyřadit, abych nebyl považován za dalšího Ericha von Danikena, ale pokud mi někdo napíše názor a své zkušenosti, budu rád. LH...